Kielikampuksen sisällä vuonna 2018 tapahtunutta / Happened inside the Language Campus in 2018

(Please, scroll down for English)

 

Kielikampuksen post-graduate-ryhmä

Post-graduate-ryhmä järjesti vuonna 2018 monenlaista toimintaa Kielikampuksen väitöskirjatutkijoille ja nuorille tutkijoille. Päivän kestäneitä kirjoitustapaamisia järjestettiin vuoden ensimmäisellä puoliskolla kuusi kertaa. Vuoden toisella puoliskolla järjestettiin kaksipäiväisiä kirjoitusretriittejä myös kuusi kertaa.

Kirjoitustapaamisten ja -retriittien toiminta-ajatus:

”Kirjoitustapaamisten tarkoituksena on varata kalenterista aikaa, jolloin keskitytään kirjoittamaan vertaistuessa ja ryhmäpaineessa. Voit työstää mitä tahansa tekstiä, kuten tutkimusartikkelia, rahoitushakemusta tai konferenssiesitelmää. Aluksi ja lopuksi käydään läpi, mitä aiotaan kirjoittaa ja miten kirjoittaminen sujui, mutta suurin osa ajasta käytetään kirjoittamiseen.
Kirjoittamisesta keskusteleminen kahvin tai lounaan merkeissä on suositeltavaa, mutta itse tapaamiset pyhitetään kirjoittamiselle, ei puhumiselle tai luennoimiselle. Tapaamisia suositellaan erityisesti väitöskirjaa tekeville ja muille nuorille tutkijoille, mutta ne ovat avoimia kaikille kielikampuslaisille (KiVi -laitos, SOLKI, OKL ja Kielikeskus).”

Post-graduate-ryhmä järjesti toukokuussa perinteikkään kieli- ja viestintätieteiden kevätkoulun, jossa väitöskirjatutkijat esittelivät omaa tutkimustaan. Kevätkoulun vierailevana puhujana oli Kimmo Svinhufvud, joka puhui aiheesta “Surviving the PhD process while finishing your article-based dissertation”. Luento oli avoin kaikille humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan väitöskirjatutkijoille.

Lokakuussa järjestettiin jo perinteikäs Kielikampuksen nuorten tutkijoiden bootcamp leirikeskus Vesalassa. Tämänkertaisen bootcampin aiheena oli konferenssitaidot.

Uusina toimintamuotoina vuoden 2018 aikana alkoivat tekstityöpajat (3 kertaa), lukutapaamiset (2 kertaa) sekä jatko-opiskelijoiden vertais- ja ryhmämentorointi.

 

Seminaareja, luentoja ja työpajoja

Kielikampuksen laitokset järjestivät useita seminaareja, luentoja ja työpajoja, jotka olivat avoimia koko Kielikampuksen väelle. Kielikampuksen pedagogiset kahvit järjestettiin OKL:ssa huhtikuussa. Tilaisuuden aiheina olivat muun muassa kielitietoinen opettajankoulutus ja monikielinen pedagogiikka. Kieli- ja viestintätieteiden laitos järjesti muun muassa perjantaiseminaareja sekä ruotsin oppiaineen avoimia seminaareja. Joulukuussa järjestettiin kuva-aineiston muokkaustyöpaja vertaistuen hengessä. Vierailevia luentoja ja työpajoja pitivät muun muassa Riitta Korhonen (Kotus), Sidury Christiansen (University of Texas, San Antonio) ja Rimma Ebleeva (Coastal Carolina University).

 

Apples

Kielikampuksen julkaisemasta elektronisesta Apples – Journal of Applied Language Studies -julkaisusta ilmestyi vuonna 2018 kaksi numeroa. Apples on luettavissa osoitteessa http://apples.jyu.fi/.

 

Kielikampuksen Mukamas-kuoro

Mukamas-kuoro jatkoi toimintaansa entiseen tahtiin työhyvinvointia ja Kielikampuksen yhteishenkeä edistäen. Kevät- ja syyslukukauden aikana harjoiteltiin aina keskiviikkoiltapäivisin. Kuoro esiintyi vuonna 2018 yliopiston Flooran päivän kuorofestivaaleilla 14.5. sekä yliopiston kuorojen joulumatineassa 11.12. Lisäksi kuoro järjesti 15.5. oman konsertin, jolla kiitettiin kuoroa alusta asti johtanutta Katriina Mathlinia hienosta työstä kuoron eteen. Konsertissa esiintyi myös lauluyhtye Heikko aste. Syksyllä 2018 kuoronjohtajana aloitti Sarri Honkanen. 

Lue Mukamas-kuorosta juttu ”Kuorolaulusta työhyvinvointia”

 

*******

 

The Language Campus post-graduate group

The post-graduate group organized many kinds of activities for Language Campus’ doctoral students and junior researchers in 2018. One-day writing sessions were organized 6 times during the first half of the year. During the second half of the year, there were 6 two-day writing retreats.

The idea of the writing sessions and retreats:

The goal of the meetings is to set aside time for writing together, in the spirit of peer support and peer pressure! You can write anything you are working on at the moment: funding applications, conference papers, research articles… The meetings start with quick introductions about what we are going to write, and they end with quick reflections on how the writing went, but most of the time will be spent on writing.

We encourage informal discussions about the writing over lunch or coffee, but the sessions are dedicated to writing, not speaking or lecturing. We recommend the meetings especially for PhD candidates and early career researchers but they are open to everybody at the Language Campus (Department of Language and Communication Studies, Department of Teacher Education, CALS and Language Center).

 

The post-graduate group organized the traditional Spring School of Language and Communication Studies in May. In the event, doctoral students presented their work. Kimmo Svinhufvud was the visiting lecture of the Spring School. He spoke about “Surviving the PhD process while finishing your article-based dissertation”. The lecture was open for all doctoral students in the Faculty of Humanities and Social Sciences.

In October, the post-graduate group organized the traditional boot camp for junior researchers in the Vesala camping centre. This year’s theme was conference skills.

As new activities in 2018, the group launched text workshops (3 times), reading meetings (2 times) and peer and group mentoring for doctoral students.

 

Seminars, lectures and workshops

The departments of the Language Campus organized several seminars, lectures and workshops, which were open for all Language Campus people. The Language Campus pedagogical coffee meeting was organized at the Department of Teacher Education in April. The topics of the meeting were language-aware teacher education and multilingual pedagogy. The Department of Language and Communication Studies organized Friday seminars and open seminars in Swedish subject. In December, the Language Campus organized an image-processing workshop in the spirit of peer support. Visiting lectures and workshops were held for example by Riitta Korhonen (Kotus), Sidury Christiansen (University of Texas, San Antonio) and Rimma Ebleeva (Coastal Carolina University).

 

Apples

The Language Campus publishes the electronic journal Apples – Journal of Applied Language Studies. In the journal, 2 issues came out in 2018. Apples is accessible at http://apples.jyu.fi/.

 

The Language Campus’ Mukamas choir

The Mukamas choir continued its activities as before promoting well-being and community spirit at work. The choir had its practice in Wednesday afternoons during the spring and autumn semesters. The choir performed a few times in 2018: at the University’s choir festival on 14 May and in the Christmas matinee of the University choirs on 11 December. In addition, Mukamas had a concert together with the vocal group Heikko aste on 15 May, which took place to thank the conductor, Katriina Mathlin, for her excellent work for the choir. In autumn 2018, the choir got a new conductor, Sarri Honkanen.

Read the article “Kuorolaulusta työhyvinvointia” about the Mukamas choir