Kolmas Kari Sajavaara -muistoluento – professori Angela Creese

Angela Creese (University of Birmingham) piti kolmannen Kari Sajavaara -muistoluennon aiheesta Teaching the ‘target’ language: questions of competence, legitimacy and proficiency in the community language classroom. Tilaisuus järjestettiin perjantaina 18. tammikuuta klo 12.00 Jyväskylän yliopiston Seminariumin Vanhassa juhlasalissa S212.

Angela Creese toimii professorina Birminghamin yliopistossa. Hän yhdistää tutkimuksessaan ja opetuksessaan antropologiaa sekä kieli- ja kasvatustieteitä ja tutkii etnografisella otteella ideologioita ja vuorovaikutusta koulutuksellisissa ja muissa sosiaalisissa ympäristöissä. Professori Creese on kirjoittanut teoksen Multilingualism: A Critical Perspective (Continuum, 2010) Adrian Blackledgen kanssa ja toimittanut äskettäin käsikirjan Routledge Handbook of Multilingualism (2012) yhdessä Marilyn Martin-Jonesin ja Adrian Blackledgen kanssa. Professori Creesen luennon abstrakti on luettavissa Kieliverkoston sivuilla.

Tilaisuudessa jaettiin professori Kari Sajavaaran rahaston tunnustuspalkinto tieteellisesti ansiokkaasta ja yhteiskunnallisesti merkittävästä soveltavan kielentutkimuksen väitöskirjatutkimuksesta FT Tatjana Rynkäselle sekä tunnustuspalkinto alalla tehdystä työstä professori Pirkko Muikku-Wernerille.

Kari Sajavaaran rahasto myönsi filosofian tohtori Tatjana Rynkäselle tunnustuspalkinnon (1000 euroa) ansiokkaasta soveltavan kielitieteen väitöskirjasta ”Русскоязычные молодые иммигранты в Финляндии – интеграция в контексте обучения и овладения языком” (Venäjänkieliset maahanmuuttajanuoret suomalaisessa yhteiskunnassa – kielen ja koulutuksen näkökulma integroitumiseen).

Tatjana Rynkänen tutki väitöskirjassaan venäjänkielisten maahanmuuttajanuorten kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Päähuomion kohteena olivat nuorten opiskelu suomalaisessa koulussa, suomen ja äidinkielen hallinta sekä kielellinen ja kulttuurinen identifioituminen. Kysymyksessä on laadullisiin tutkimusmenetelmiin perustuva pitkittäistutkimus, jonka aineisto koostuu venäjänkielisten maahanmuuttajanuorten ja heidän vanhempiensa teemahaastatteluista. Tutkimustulosten mukaan ikävaiheella on merkitystä kotoutumisen ja monikielisten identiteettien kehittymisen kannalta. Lisäksi perheen ja vanhempien rooli on keskeinen nuorten kaksikielisyyden ja kotoutumisasenteiden muodostumisessa.

Tatjana Rynkäsen tutkimus on ajankohtaisesti merkittävä ja tieteellisesti tärkeä avaus venäjänkielisten lasten ja nuorten sopeutumiseen suomalaiseen koulukulttuuriin ja heidän mahdollisuuksiinsa ylläpitää ja kehittää venäjän kielen taitoa. Tutkimus on poikkeuksellinen myös siksi, että se on pitkittäistutkimus ja tarjoaa mahdollisuuden tarkastella Suomen maahanmuuttopolitiikkaa ja kotoutumisen käytänteitä yhden tärkeän kohderyhmän kautta.

Tatjana Rynkänen työskentelee tutkijatohtorina Jyväskylän yliopistossa Soveltavan kielentutkimuksen keskuksessa Suomen Akatemian rahoittamassa ”Integroituminen ammattiyhteisöihin Suomessa – Transforming Professional Integration” -tutkimusprojektissa. Hän on työskennellyt aiemmin muun muassa venäjän kielen opettajana Jyväskylän aikuiskoulutuskeskuksessa (nyk. aikuisopisto), tutkijana, tutkimusassistenttina ja tohtorikoulutettavana Jyväskylän yliopiston Soveltavan kielentutkimuksen keskuksessa.

Kari Sajavaaran rahasto myönsi professori Pirkko Muikku-Wernerille tunnustuspalkinnon (1000 euroa) yhteiskunnallisesti vaikuttavasta kielentutkimuksesta. Hänen tutkimuksensa keskittyy suomen kielen käyttöön ja oppimiseen niin äidinkielenä kuin toisena kielenä sekä suomalais-virolaiseen kontrastiiviseen kielitieteeseen. Professori Muikku-Werner on tutkimusaiheillaan ja teoksillaan osoittanut, että kieli on jokaisen pääomaa: kielellä solmitaan suhteita (ja erotaan), opitaan ja opetetaan, vahditaan toisten tekemisiä, ilkeilläänkin. Kieli on arkea ja sillä on lupa leikkiä.

Pirkko Muikku-Werner toimii suomen kielen professorina Itä-Suomen yliopistossa Humanistisessa osastossa. Hän perusti yhdessä Hannu Remeksen kanssa suomea ja viroa toisena/vieraana kielenä tutkiville ja opettaville suunnatun VIRSU-yhteistyöhankkeen, jonka toiminta on jatkunut jo 15 vuotta. Professori Muikku-Werner koordinoi hanketta vuosina 1997–2007, ja nyt yhdessä Johanna Laakson kanssa. Professori Muikku-Werner on myös mukana ”Kielikontaktit tieteenalojen risteyksessä – CROSSLING” -hankkeessa, joka on poikkitieteellinen, kielikontaktitutkimuksen, toisen kielen omaksumisen tutkimuksen ja käännöstieteen näkökulmia yhdistävä tutkimusverkosto.

Professori Muikku-Werneriltä ilmestyi vuonna 2012 teos ”Ilkeyden kahdet kasvot” (Vastapaino). Muita Pirkko Muikku-Wernerin kirjoittamia ja toimittamia teoksia ovat muun muassa: ”Tositarkoituksella. Näkökulmia kontakti-ilmoituksiin” (SKS, 2009), sekä ”Suurella sydämellä ihan sikana – suomen kielen kuvaileva fraasisanakirja” (Jarmo Jantunen & Ossi Kokko, Gummerus 2008) ja ”Kielipoliisin käsikirja” (toim., Tammi, 2005).

Tilaisuuden järjestivät Kielikoulutuspolitiikan verkosto ja Soveltavan kielentutkimuksen keskus.