Policy Development in TESOL and Multilingualism - yhteenveto suomeksi

E-Takeaways from the book
Kashif Raza, Christine Coombe and Dudley Reynolds
Translated by Anu Delcourt

Kirjan nimi: Policy Development in TESOL and Multilingualism: Past, Present and the Future
Kustantaja Springer Nature

Kirjan sisaltö

Kirja on suunnattu kielen- seka monikielisyyden tutkijoille, kieltenopettajille ja hallinnollisille johtajille, jotka kehittävät englannin opettamista ja monikielisyyden edistämistä. Tämä muokattu kokoelma tarjoaa yleiskuvan siitä, miten  monikielisyys muuttaa englannin opettamista Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL) järjestön eri yhteyksissä ympäri maailmaa. Se toimii foorumina kielipolitiikan toteuttamiseen liittyville keskusteluille, joissa TESOLia ja monikielisyyttä pidetään yhteishankkeena ja lähestytään kolmesta eri näkökulmasta. Kirjan ensimmäisessä osassa tarkastellaan kriittisesti aiempia aloitteita ja saavutuksia kielipolitiikan kehittämisen ja toteuttamisen alalla.

Toisessa osassa kuvataan nykyisiä hankkeita ja aloitteita, joiden tarkoituksena on laajentaa ja vahvistaa TESOL -aluetta ja samalla tarjota tilaa paikallisille ja alkuperäiskansoille. Kirjan kolmannessa ja viimeisessä osassa korostetaan erityishuomiota vaativien kielikäytäntöjen kehitysaloja, jotta voidaan luoda TESOL -muoto, joka perustuu monikielisyyteen ja edistää sitä.

Yhteenveto kirjan sisällöstä opettajille

 • Monikielisyys on osa nykyaikaa ja yksikielisyyden ideologia voi olla uhka monikielisille oppilaille.
 • Useat kielet voivat kehittyä samanaikaisesti.
 • Englannin kieli ilmenee ja kehittyy muiden kielien tavoin oppilaiden ja opettajien kautta koulumaailmassa.
 • Englannin opetuksen ohessa muut kielet voidaan integroida opetussuunnitelmaan, arviointiin ja kommunikaatioon oppilaan kielellisen osaamisen tukemiseksi niin että oppilaat tuntevat olevansa tervetulleita ja että heidan monikielisyyttään tuetaan koulumaailmassa.
 • Muita kieliä opetettaessa englannin kieli voi toimia voimavarana ilman, että sen annetaan dominoida muita kieliä.

Yhteenveto kirjan sisällöstä tutkijoille

 • TESOL pitäisi mieltää monikieliseksi yritykseksi.
 • Käytännöt, joiden mukaan TESOL mielletään monikieliseksi yritykseksi ovat vahvistumassa.
 • Tarvitsemme käytännöllisiä esimerkkejä siitä, kuinka Englannin kieli toimii tai voisi toimia muiden kielien rinnalla.
 • Kirja nostaa esiin TESOL Kansainvälisen Yhdistyksen pyynnön Englannin kielen opetussuunnitelmien uudelleen laatimiselle. Uudistuksessa painotus olisi monikielisyydessä ja sen arvostamisessa, kulttuurien välisessä keskustelussa,
  teknologian ja koulutuksen yhdistämisessä, informaation tuomisessa englannin kielen roolista yleiskielenä, sekä
  harkitseviin TESOL käytäntöihin jotka mahdollisesti uudistaisivat nykyistä kielipolitiikkaa.
 • Kirja sisältää menneitä, nykyisiä sekä tulevaisuudessa tarvittavia menettelytapoja niin, että TESOL ja monikielisyys
  voivat ilmetä ja kehittyä tasavertaisesti.

Yhteenveto kirjan sisällöstä päättäjille

 • Kirja toimii tietolähteenä heille, jotka ovat kiinnostuneita sellaisten koulujärjestelmien suunnittelusta, joissa
  hyödynnetään oppilaiden luokkaan tuomia kielellisiä ja kulttuurillisia resursseja.
 • Paikalliset opetusmenetelmät, uskomukset sekä asiayhteydet tulee ottaa huomioon kielellisiä menettelytapoja
  suunniteltaessa ja toteutettaessa.
 • Kirjan sisältö osoittaa, että Englannin kieltä on mahdollista opettaa niin, että oppilaiden kielenkehitys sekä kompetenssi muissa kielissä kehittyvät samanaikaisesti monikielisessä vuorovaikutuksessa.
 • Käytännöt ovat vain niin hyödyllisiä kuin halu ja kyky hyödyntää niitä.

Yhteenveto kirjan sisällöstä monikielisille oppilaille

 • Sinun monikielistä osaamistasi voidaan hyödyntää voimavarana englannin kielen oppitunneilla.
 • Sinun aiempaa osaamistasi ja kielitaitoasi arvostetaan.
 • Englannin kieli on aivan kuten mikä tahansa muukin kieli, jota käytetään kotona sekä eri yhteisöissä.
 • Voit kehittää englannin kielen taitojasi hyödyntämällä muiden kielien osaamistasi ja päinvastoin.