Media ja teknologia muuttuvat ja muuttavat maailmaa

Jyväskylän yliopiston kieli- ja viestintätieteiden laitoksen sekä Kielikampuksen Research Design Lab kokosi jälleen tutkijoita yhteen pohtimaan ajankohtaisia ympäröivän maailman ilmiöitä. Perjantaina 27. tammikuuta 2017 pidetyn työpajan teemana oli Media muuttuvassa yhteiskunnassa.

Työpajan teemaa tarkasteltiin kahdesta näkökulmasta. Toisaalta keskustelua käytiin siitä, miten media ja teknologia ovat muuttuneet, ja toisaalta siitä, miten niitä ympäröivä yhteiskunta on muuttunut ja muuttumassa. Lisäksi pohdittiin näiden muutosten yhteyksiä ja vaikutuksia toisiinsa.

Näkökulmista ensimmäiseen eli median ja teknologian muutoksiin liittyen työpajassa keskusteltiin muun muassa tekniikan kehittymisestä ja leviämisestä yhä uusille elämänalueille. Miten digitalisaatio on muovannut liiketoimintamalleja? Miten robotit ja algoritmit muuttavat työ- ja yksityiselämää? Maailmalla on jo esimerkiksi hotelleja ja ravintoloita, joita robotit pyörittävät yksinään. Robotti on hiljattain päässyt myös Suomessa johtoryhmän täysivaltaiseksi jäseneksi, ja toinen robotti kirjoittaa urheilu-uutisia. Voiko robotti tulevaisuudessa korvata myös tutkijan? Vai onko niin, että tulkinta jää aina ihmiselle, kuten Jari Eskola ja Juha Suoranta (2008, 206) ovat tiivistäneet: ”Tutkija hakee merkityksiä, kone merkkijonoja. Eläköön se pieni (?) ero!”

Ympäröivässä yhteiskunnassa tapahtuviin muutoksiin liittyen työpajassa tarkasteltiin muun muassa uudenlaisia, taiteita ja politiikkaa yhdistäviä yhteiskunnallisen vaikuttamisen muotoja sekä sosiaalisen median roolia näiden mahdollistajana. Konkreettisena tapausesimerkkinä näistä vaikuttamisen muodoista työpajassa keskusteltiin yhdysvaltalaisen näyttelijä Shia LaBeoufin, helsinkiläislähtöisen taiteilija Nastja Säde Rönkön ja isobritannialaisen taiteilija Luke Turnerin luomasta, Donald Trumpin politiikkaa vastustavasta live stream -performanssitaideprojektista He Will Not Divide us. Lisäksi keskusteltiin Suomen maahanmuuttopolitiikkaan kantaa ottavasta, tammikuussa 2017 Porin Rakastajat-teatterissa ensi-iltansa saaneesta teatteriesityksestä Karkotetut.

Marshall McLuhanin (1964, 7) kuuluisan lausahduksen mukaan ”the medium is the message”. Uudet teknologiat eivät puhtaasti tai neutraalisti vain lisääkään esimerkiksi mahdollisuuksiamme olla vuorovaikutuksessa teknologiavälitteisesti tai vaikkapa mobilisoida ja organisoida ihmisiä sosiaalisessa mediassa yhteen vastustamaan vallalla olevaa järjestelmää tai ei-toivottua uudistusta. Pidemmällä aikavälillä teknologioilla on potentiaalia myös muuttaa meitä sekä tapaamme olla, ajatella ja käsitteellistää vuorovaikutusta sekä esimerkiksi poliittisen kansalaistoiminnan ja vaikuttamisen mahdollisuuksia ja rajoja.

Martin Heideggerin (1977, 4) mukaan ”the essence of technology is by no means anything technological”. Näkemyksestä löytyy rohkaiseva viesti myös kieli- ja viestintätieteilijöille. Tutkiakseen teknologioiden roolia ja merkitystä ihmisten kokemusmaailmassa ja välisessä kanssakäymisessä ei (välttämättä) tarvitse itse olla tekniikan asiantuntija. Teknologioiden olemus ja merkitys maailmassamme on moninainen ja edellyttää monitieteistä tutkimusotetta ja erilaisia lähestymistapoja. Työpajassa todettiinkin, että esimerkiksi ubiikkiteknologia eli arjessa läsnä oleva ja ympäristöönsä sulautuva teknologia, esineiden internet, robotiikka ja kyberturvallisuus ovat ajankohtaisia aiheita, joiden parista löytyisi paljon kiinnostavaa tutkittavaa myös kielen ja viestinnän asiantuntijoille.

 * * *

Research Design Lab on Jyväskylän yliopiston kieli- ja viestintätieteiden laitoksen sekä Kielikampuksen työpajasarja. Sen tarkoituksena on tarjota tila yhteiselle ympäröivän maailman tarkastelulle sekä kieli- ja viestintätieteellisen osaamisen, näkökulmien ja visioiden kehittelylle.

Esimerkiksi tieteellisissä konferensseissa odotetaan, että jokainen pitää tutkimuksestaan esitelmän ja että työt ovat jo suhteellisen pitkällä, jotta niistä on jotain sanottavaa. Työpaja tarjoaa vaihtoehtoisen foorumin verkostoitumiselle ja uusien tutkimusaiheiden pohdinnalle pienryhmissä ilman, että kenelläkään täytyy olla vielä mitään valmista esiteltävää. Tämänkaltainen vapaamuotoinen, luotettavassa ja stimuloivassa ilmapiirissä tapahtuva yhdessä ideointi ja ihmettely on tärkeää uuden oppimiselle. Työpajan taustafilosofia kiteytyykin mainiosti yhdysvaltalaisen kirjailija Nancy Willardin lausahdukseen: ”Sometimes questions are more important than answers.”

Työpajasarja alkoi syksyllä 2016. Kevään 2017 työpajojen teemoina ovat ”Media muuttuvassa yhteiskunnassa”, ”Oppiminen, osaaminen, kasvu ja kehitys”, ”Digitalisaatio ja kieli- ja viestintäteknologiat”, ”Monikulttuurisuus ja monikielisyys” sekä ”Valta, osallisuus ja eriarvoisuus”.

Kirjallisuus

Eskola, J. & Suoranta, J. 2008. Johdatus laadulliseen tutkimukseen. 8. painos. Tampere: Vastapaino.

Heidegger, M. 1977. The question concerning technology and other essays. Englanniksi kääntänyt W. Lovitt. New York: Garland Publishing.

McLuhan, M. 1964. Understanding media: the extensions of man. Toronto: McGraw Hill.