Helmikuun MINI-IKI-kahvit: Monikielisyys arjessa

Helmikuun MINI-IKI-kahvien teemana on monikielisyys arjessa ja tarjoamme materiaalia teeman käsittelemiseen joko yksin tai yhdessä muiden kanssa. Materiaalimme tarjoaa erilaisia näkökulmia monikielisyyden huomioimisen ja sen tukemisen avuksi. Pohtikaa ensin teemaa joko yksin tai yhdessä työkavereiden kanssa aiheeseen johdattelevien kysymysten kautta. Kurkatkaa seuraavaksi käytännön ideoita; löydättekö näistä inspiraatiota omaan kontekstiinne? Kahvikupin äärellä voitte lukaista blogitekstin tai pari, jotka tarjoavat myös kokemuksia ja erilaisia näkökulmia teemaan. Lopun syventäviin teksteihin voitte paneutua halutessanne ja laajentaa näkökulmianne niiden kautta.

Johdatus aiheeseen

Arkemme on yhä enenevässä määrin monikielistä. Eri kieliä näkyy ja kuuluu ympärillämme jatkuvasti ja yhä useampi hallitsee useampaa kuin yhtä kieltä. Samalla kuitenkin niin lasten kuin aikuistenkin moninaiset kielelliset resurssit voivat jäädä piiloon, ellei niihin kiinnitetä huomiota. Tämän vuoksi on ajoittain tärkeää pysähtyä pohtimaan kielellisiä resursseja ja sitä, miten niitä voisi hyödyntää ja osoittaa arvostusta eri kielten osaamisesta.

 • Mitä kieliä teidän ryhmässä/luokassa osataan?
 • Mitä kieliä huomaatte/näkyy ympäristössänne (esim. seinillä)? Entä mitä kieliä ei näy?
 • Kenen/keiden kielitaito tulee näkyviin? Entä jäävätkö jonkun/joidenkin kielelliset resurssit huomaatta?
 • Miten ja missä arjen tilanteissa voisitte tuoda eri kieliä näkyvämmäksi osaksi arkea?
 • Miten voisitte huomioida ja hyödyntää lasten (ja aikuisten) erilaisia kielellisiä resursseja?

Ideoita toimintaan

Alla on ideoita, miten eri kieliä voidaan tuoda toimintaan. Voit myös vapaasti soveltaa ja muokata ideoita omaan kontekstiinne sopiviksi (aktiviteetit löytyvät IKI-hankkeen käsikirjasta):

 • Kieli- ja leikkituliaiset, s. 137
 • Liikuntaleikki monikielisesti, s. 139
 • Monikieliset maskotit, s. 147
 • Monikielisten lasten kielet näkyviksi, s. 126

Lisää ideoita ja materiaalia löydät myös esim. Tunne kieli –sivustolta:

Honko, M., Mustonen, S. & Suur-Askola, L.-M. (toim.) 2021. Tunne kieli -verkkomateriaali. Jyväskylän yliopiston Soveltavan kielentutkimuksen keskus & Otava. Saatavilla: https://tunnekieli.jyu.fi

Pientä luettavaa kahvikupin äärellä

Tutustukaa jompaan kumpaan tai molempiin alla olevista blogiteksteistä:

Kristiina Skinnari: Monikielisyys varhennetussa kieltenopiskelussa

Emma Pesu ja Iida Lilleberg: Monikielisyyttä varhaiskasvatuksessa musiikin keinoin

Syvemmälle aiheeseen

Lehtonen, H. & Räty, R. (2018). Kielitietoisia käytänteitä monikielisessä koulussa: kokemuksia toimintatutkimuksesta. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 9(3). Saatavilla: https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-toukokuu-2018/kielitietoisia-kaytanteita-monikielisessa-koulussa-kokemuksia-toimintatutkimuksesta

 • Artikkelissa kuvataan Itä-Helsingin uudet suomen kielet -hanketta, jossa koulussa on pyritty edistämään kielitietoisuutta ja ottamaan oppilaiden kielet osaksi koulun arkea. Artikkelissa on monia hyviä ideoita kielitietoisuuden edistämiseen kouluissa.

Mård-Miettinen, K., Kuusela, E. & Kangasvieri, T. (2014). Esikoululaisten käsityksiä kielten oppimisesta. Kasvatus 45 (4), 320–332. Saatavilla: https://www.researchgate.net/publication/296701659_Esikoululaisten_kasityksia_kielten_oppimisesta

 • Artikkelissa tarkastellaan sitä, mitä kieliä esikouluikäiset lapset kokevat osaavansa ja miten ja missä he kertovat oppivansa kieliä. Artikkeli tarjoaa välähdyksen siitä, miten monikielistä lasten arki ja elämä on ja miten avoimesti lapset suhtautuvat kielten oppimiseen.

Honko, M. & Mustonen, S. (2021). Kielet valintojen kohteena varhaiskasvatuksessa. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 12(1). Saatavilla: https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-helmikuu-2021/kielet-valintojen-kohteena-varhaiskasvatuksessa

 • Artikkelissa tarkastellaan miten varhaiskasvatuksen ammattilaiset kertovat käyttävänsä eri kieliä varhaiskasvatuksessa sekä ottaa kantaa siihen, miten esimerkiksi lasten kotikielten käyttö voi tukea lapsia ja perheitä monin tavoin.