Monikielisen oppijan matkassa jokaisessa koulussa

Kuuntele. Mitä kuulet? Minkälaista kielimaisemaa ympärilläsi kuuluvat kielet piirtävät? Monikielisyys värittää jokaisen arkea – ja jokaisen koulun arkea. Haasteena on saavuttaa jaettu ymmärrys kielten roolista kaikessa oppimisessa ja taata kaikille tasavertaiset mahdollisuudet kulkea koulupolkua.

 

Kuva: Luova toimisto Visual Friday Oy

Tähän haasteeseen auttaa tarttumaan Monikielisen oppijan matkassa -verkkosivusto, joka on luotu Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksella ja osana LUKILOKI-hanketta. Avoimesti saatavilla olevan sivuston sisällön takana ovat Eija Aalto, Sanna Mustonen, Marjaana Järvenoja ja Johanna Saario, ja se on tarkoitettu opettajien perus- ja täydennyskoulutukseen sekä opettajien itsenäiseen oman ammattitaidon kehittämiseen. Tutkimusperusteinen materiaali on yksi vastaus opettajien toiveisiin saada “tukea ja rohkaisua käytännönläheiseen ja toiminnalliseen kieli- ja kielitietoisuuskasvatukseen” (Honko & Mustonen 2018), sillä se sisältää sekä taustatietoa että malleja kielitietoisen opetuksen suunnitteluun.

Sivuston teemoina ovat tasavertaisuus, kielitietoinen opetus, kielitaito ja tiedonalojen kieli. Oppijan tarve tulla nähdyksi ja kohdelluksi tasavertaisena on kaiken olemisen ydin. Jokaisen opettajan on hyvä olla tietoinen kielen oppimisesta ja oppimisen ohjaamisesta. Pedagogiikan ja koulukulttuurin kehittämisessä pitäisikin olla vahvasti läsnä kielitietoinen, tasavertaisen osallistumisen mahdollistava näkökulma (ks. Aalto 2020). Vaatimus tästä on kirjattu myös opetussuunnitelmatasolle: “monikielisten oppilaidenopetuksessa erityisenä tavoitteena on tukea oppilaiden monikielisyyttä sekä identiteetin ja itsetunnon kehittymistä” (POPS 2014).

Monikielisen oppijan maailma näkyväksi

Useassa koulussa monikielisyys on ollut jo pitkään arkea, kun taas toisissa aletaan vasta pikkuhiljaa kohdata oppijoita, joiden äidinkieli ei ole suomi. Miten opettaja voi omalla toiminnallaan ja pedagogisilla valinnoillaan olla luomassa tasavertaista koulua? Sivusto tarjoaa tähän kurkistusluukun: Tasavertaisuus-osiossa koomikko ja juontaja Ali Jahangiri sekä nuoret aikuiset, Sayed, Nuur ja Yohana, kertovat koulupolustaan Suomessa ja sanoittavat kokemustensa kautta sitä, miten monin tavoin monikielistä oppijaa voi tukea. Materiaalin tutustumisen jälkeen pallo heitetään suoraan opettajille: miten erilaiset tarinat auttavat tarkastelemaan sekä oppijoiden osallisuutta että koko koulun toimintaa ja kehittämään näitä eteenpäin?

Kielitietoisessa pedagogiikassa sisältötietoa ja kielellisiä käytänteitä opitaan limittäin. Millaista kielellistä polkua oppitunti tai muu kokonaisuus voisi kulkea? On hyvä aloittaa oppijoille tutuista aihepiireistä ja edetä tiedonalan kieleen ja edelleen opitun soveltamiseen. Kielitietoinen opetus -osion videolla “Opetuksen käytänteet” on esimerkki opetuskokonaisuudesta, joka on rakennettu kielellisen jatkumon mukaan. Videossa esiteltyyn valmiiseen siirtolaisuutta käsittelevään materiaaliin pääsee tutustumaan täältä.

Kielitaito on kykyä viestiä sosiaalisissa tilanteissa, ja täten kielenoppimisessakin on keskeistä oppia käyttämään kieltä tai kieliä erilaisissa konteksteissa. Kielitaito-osio tarjoaa useita konkreettisia ohjeita oppijan kielitaidon ohjaamisen ja arvioinnin tueksi. Niistä yksi on kolmitasoinen malli lukemisen tukemiseen vuorovaikutuksessa. Kielitaito-osiossa on lisäksi tarjolla työkaluja pohtia monikielisyyttä resurssina. Oppijoilla on muitakin kielellisiä resursseja käytettävissään kuin kehittyvä suomen kieli, ja oman äidinkielen käyttö tukee monenlaista oppimista ja on myös suomen kielen oppimisen avain.

Eri oppiaineissa on valtavasti sanastoa ja ilmaisutapoja, joita kielenoppijan tulee tuntea pystyäkseen opiskelemaan suomalaisessa koulussa. Miltä opiskelu tuntuu kehittymässä olevalla kielitaidolla? Tätä pyrkii havainnollistamaan seuraava esimerkki jättämällä lukijan pohdittavaksi, mitä DAO, MAI ja POA tarkoittavat.

Kettu on DAOeläin joka MAItaa myös talvella. MAIeläimiä on kuitenkin vähemmän kuin kesällä, ja niitä on vaikeampi löytää. Kettu on POA MAItaja. Se kuulee MAIeläimen liikkeet jopa lumen alta. (Aalto ym. 2019, Lämmittelyä.)

Useat monikieliset oppijat joutuvat jatkuvasti pinnistelemään ymmärtääkseen koulun kieltä. Sivuston Tiedonalojen kieli -osiosta opettaja saa ohjeita jokaisen oppijan tukemiseen. Vinkkejä on niin yksittäisen oppijan ohjaustilanteisiin kuin laajojen kielitietoisten kokonaisuuksien suunnitteluun.

Monikielisen oppijan matkassa on laaja tietopaketti opettajille ja muille kasvattajille. Se antaa konkreettisia työkaluja ja ohjeita monikielisten oppijoiden kohtaamiseen ja heidän koulupolkunsa tukemiseen. Käy sivustolla poimimassa vinkit toimivan monikielisen yhteisön rakentamiseen!

Sanna Luokomaa

Laura Tuomainen

Kirjoittajat työskentelevät LUKILOKI-hankkeessa.

LUKILOKI-koulutus on luku- ja kirjoitustaitojen ohjaamisen täydennyskoulutus opetushenkilöstölle varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Sen toinen toteutus alkaa syksyllä 2020. Myös toisessa toteutuksessa on tarjolla opintojakso, joka käsittelee monikielisten oppijoiden tukemista koulussa. Pysy kuulolla!

Lähteet:

Aalto, E., Mustonen, S., Järvenoja, M. & Saario, J. (2019). Monikielisen oppijan matkassa. Verkkosivusto opettajankoulutukseen. Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos. Saatavilla: https://monikielisenoppijanmatkassa.fi.

Aalto, E. (2020). Aineenopettajaopiskelijat rakentamassa pedagogista kielitietoa kollaboratiivisesti. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 11(1). Saatavilla: https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-helmikuu-2020/aineenopettajaopiskelijat-rakentamassa-pedagogista-kielitietoa-kollaboratiivisesti.

Honko, M. & Mustonen, S. (2018). Kieliä rinnakkain – koulun monikielisyys näkyviin kieliä vertailemalla. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 9(5). Saatavilla: https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-syyskuu-2018/kielia-rinnakkain-koulun-monikielisyys-nakyviin-kielia-vertailemalla.

POPS 2014 = Opetushallitus 2014. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. Helsinki. Saatavilla: https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/perusopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014.pdf