Draama osaksi lasten arkea

Milloin viimeksi otit draamaa mukaan lasten kanssa toimimiseen? Draama ei vaadi paljon suunnittelua tai hienoja puitteita, vaan voit toteuttaa sitä juuri niin kuin itse haluat. Irtautukaa lasten kanssa yhdessä arjesta ja hypätkää mukaan draamailemaan!

 

Sana “draama” mainitaan perusopetuksen opetussuunnitelmassa (2014) 79 kertaa, jonka lisäksi myös varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2018) draaman hyödyntämistä opetuksessa sekä yhteisöön tutustumisessa korostetaan yhtä paljon kuin esimerkiksi erilaisia lauluja tai taiteenmuotoja. Draamakasvatusta jokainen voi toteuttaa juuri niissä tiloissa ja niillä välineillä, jotka kulloinkin ovat käytettävissä. Ei tule siis ajatella, että draaman hyödyntäminen osana lasten arkea olisi kiinni käytettävistä tavaroista tai tiloista, vain mielikuvitus on rajana! Kasvattajan ei myöskään tarvitse tehdä kaikkea valmiiksi draamahetkiä varten, sillä lapset ovat loistavia ideoimaan ja toteuttamaan erilaisia ympäristöjä sekä keksimään käytössä oleville tavaroille uusia käyttötarkoituksia. Nämä kehittävät monipuolisesti ajattelua sekä mielikuvitusta, ja ehkä opitte yhdessä jotain aivan uutta!

On selvää, että leikki on lasten tapa tutkia ja muodostaa omia näkemyksiään ympäröivästä maailmasta. Draamassa lapset pääsevät käyttämään mielikuvitustaan ja ilmaisemaan itseään monipuolisesti, ja kasvattaja voi rikastuttaa niitä vielä entisestään omalla panoksellaan. Draaman avulla lasten itsensä ilmaisua sekä tutustumista muiden toiminta- sekä ajattelutapoihin voidaan tehdä hyvin monipuolisesti, jonka vuoksi myös esimerkiksi kulttuurisesti moninaisten lasten kanssa keinoja erilaisten tilanteiden läpikäyntiin draamallisesti on loputtomasti. Draamakasvatus on tärkeää muun muassa sen leikillisyyden, ihmettelyn, osallisuuden, elämyksellisyyden sekä ryhmätyöskentelyn näkökulmien kannalta. Jokaisessa ryhmässä draamallinen toiminta on erilaista, jolloin jokaisen ryhmän tarpeet muuttavat draaman käytön tapaa.

Kasvattajan tulee muistaa olla rohkea kokeillessaan ja ohjatessaan uusia toiminnallisia draaman tapoja lasten kanssa. Avoin vuorovaikutus sekä turvallinen ilmapiiri auttavat lapsia toimimaan erilaisissa tilanteissa. Lisäksi kasvattajan tärkeä tehtävä on olla kokonaisvaltaisesti läsnä ja saada ryhmä innostumaan draamallisesta työskentelystä. Kiinnitä siis huomiota omiin asentoihisi, eleisiisi, ilmeisiisi sekä tilan hyödyntämiseen, sillä lapset ottavat mallia omasta innostumisestasi! Kielellistä omaa toimintaasi ja sanoita lasten tekemistä. Innosta lapsia esimerkiksi kokeilemaan draaman aikana erilaisia puhetapoja, liikkeitä ja eleitä. Draamassa on juuri se hyvä puoli, että sen avulla pystytään kokeilemaan ja heittäytymään erilaisiin rooleihin, jolloin voi kokeilla jotain aivan erilaista kuin itse on. Kasvattaja voi myös oppia lapsista aivan uusia asioita tai piirteitä draamallisuuden aikana, ja niitä kannattaakin ehdottomasti hyödyntää. Reagoimalla herkästi lasten non-verbaaleihin viesteihin kasvattaja myös pystyy tukemaan jokaista lasta juuri hänen tarvitsemallaan tavalla.

On tärkeää huomioida, että kukin lapsi saa osallistua yhteiseen tekemiseen valitsemallaan tavalla. Lapsen osallisuuden mahdollistamisen kannalta aikuisen on olennaista ymmärtää, että samanarvoisuutta ei ole se, että kaikki lapset toimivat tismalleen samalla tavalla. Tasa-arvoisuutta on nimenomaan se, että jokainen saa toimia omien edellytystensä ja mielenkiinnon kohteidensa mukaan. (Ahonen 2017, 216.) Draaman avulla toimiessa jokainen saa olla juuri sellainen, kun hän on!

Tuomo Heiskanen ja Julia Kemppinen

Kirjoittajat tekevät varhaiskasvatuksen maisteriopintoihin liittyvää asiantuntijuusharjoitteluaan IKI-hankkeessa.

Blogiteksti on osa kolmen julkaisun sarjaa draamakasvatuksen käytöstä kielikasvatuksessa.

Kuva: Clipart

Kuva: Clipart

Lähteet

Ahonen, L. 2017. Vasun käyttöopas. Jyväskylä: PS-Kustannus.

Perusopetuksen opetussuunnitelma. 2014. OPH.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. 2018. OPH.

Kirjavinkkejä aiheeseen:

Heikkinen, H. 2010. Vakava leikillisyys. Draamakasvatusta opettajille. Helsinki: Kansanvalistusseura

Opettajille suunnattu kirja, jossa teoriaa draamakasvatuksesta: Miten draamassa ja draamasta opitaan, millaisia tietoja ja taitoja vaaditaan draamaopettajalta ja mikä on opettajan rooli draamaprosessissa? Kirja perustelee, miksi draamakasvatus sopii laaja-alaiseen taidekasvatukseen ja yleissivistävään kouluun ja kaikkien asteiden opettajankoulutukseen.

Martinez-Abarca, T. & Nurmi, R. 2015: Loikaten leikkiin – rohkeasti rooliin! Draamakasvatusta 1-7 -vuotiaille. Lasten Keskus

Varhaiskasvattajille suunnattu kirja, joka sisältää draamakasvatuksen teoriaa sekä käytännön esimerkkejä, harjoituksia sekä leikkejä arkeen. Draama kirjassa on ajettu: draamaleikkiin, ilmaisuleikkituokioihin, draamaseikkailuun, prosessidraamaan, forum-teatteriin sekä pienen näytelmän valmistamiseen yhdessä luodun käsikirjoituksen pohjalta.

Taidekasvatus varhaiskasvatuksessa- iloa, ihmettelyä ja tekemistä, THL. 2009

Kirja sisältää eri näkökulmia monipuolisen taidekasvatuksen pitämiseen varhaiskasvatuksessa sisältäen asiantuntijoiden näkemyksiä mistä taidekasvatuksen (kirjassa esim. Luova liikunta, draamakasvatus, kädentaidot, lastenkirjallisuus, monikulttuurisuus) puolet koostuvat ja mitä asioita on hyvä korostaa niissä lasten kanssa.

Toivanen, T. Lentoon! Draama ja teatteri koulussa. WSOY, Oppimateriaalit 2007, uudistettu painos 2015

Kirja sisältää vinkkejä, kuinka luokan- ja aineenopettaja voi käyttää draama ja teatteri-ilmaisua monipuolisesti perusopetuksessa. Se sisältää valmiit vuoden 2016 perusopetuksen opetussuunnitelmien mukaiset draaman opetuksen vuosisuunnitelmat eri vuosiluokille tavoitteineen ja sisältöineen. Kirja soveltuu erityisesti kirjallisuuden sekä äidinkielen opetuksen tueksi.

Linkkivinkit:

Draamapurkki: draamaleikki, draamaharjoituksia varhaiskasvatukseen (https://draamapurkki.fi/tuote/draamaleikki-e-kirja/?fbclid=IwAR1EXYv-a_eidIVT1Lxbx5W3Fo_3WeY62FsVzBRmsJLXqVjvEYoPJm9ykV0)

Draamaleikki-kirja sisältää 20 hauskaa ja helppoa draamaharjoitusta alle kouluikäisille. Draamapurkki tarjoaa myös erikseen ostettavan draamatyöskentelyn starttipaketin, jonka avulla saa enemmän tietoa draamatyöskentelystä monipuolisesti. Aineistot ostetaan PDF-muodoissa ja ne on saatavilla suomen lisäksi ruotsiksi sekä englanniksi

https://kepeli.metropolia.fi

Sivustolta löytyy yli 100 toiminnallista harjoitetta, joita voi esimerkiksi selata aakkos- tai liikunnallisten harjotteiden järjestyksessä. Jokaisen harjoitteen viereen on kuvattu kielitaso 1-3 sekä sisältyykö toiminta mihin kategoriaan (esim. itsetuntemus, arviointi, ryhmäytyminen)