Kielikampuksen strategia 2022-2027

Missio

Kielikampus kokoaa yhteen yliopiston eri tahojen kielestä kiinnostuneet toimijat ja edistää heidän välistään yhteistyötä. Kielikampus edistää kriittistä ymmärrystä ja ylläpitää eettistä ja sosiaalisesti vastuuntuntoista keskustelua kieleen liittyvistä teemoista. Tätä keskustelua käydään kielistä, kielten opetuksesta ja monikielisyydestä sekä yliopistoyhteisön sisällä että yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa. 

Strategiset tavoitteet (vuosille 2022-2027)

No.

Strateginen tavoite

 

1

Kielikampuksen yhteisöllisyyden tukeminen

Kielikampus edistää verkostomaista toimintaa ja rakenteita, jotka tukevat moninaisen henkilöstön ja opiskelijoiden osallistumista.

2

Oikeudenmukainen ja eettisesti kestävä opetus, tutkimus ja yhteisöllisyys

Kielikampus edistää eettistä ja yhteiskunnallisesti vastuullista kieliasiantuntijuutta, joka perustuu oikeudenmukaiselle opetukselle, tutkimukselle ja muulle yhteisölliselle työlle.

3

Monikielisyyden uusi käsitteellistäminen

Kielikampus edistää monikielisyyden uudenlaista käsitteellistämistä tutkimuksessa, opetuksessa ja yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa.

4

Sidosryhmätyö ja asiantuntijavaikuttamisen kehittäminen

Kielikampus tuo työnsä esille sidosryhmiensä keskuudessa ja koko yhteiskunnassa.

 

 Tavoitteet avattuna

1 Kielikampuksen yhteisöllisyyden tukeminen

Kielikampus rakentaa yhteisöllisyyttä Jyväskylän yliopiston kielten yksiköiden ja toimijoiden kesken. Kielikampuslaiset edistävät moninaisen yhteisön äänten esille tuomista sekä moninaisuuden tunnistamista, arvostamista ja siihen tutustumista. Näitä asioita edistetään tutkimuksessa, opetuksessa ja opiskelussa sekä muussa yhteisöllisessä työssä ja virkistystoiminnassa. Tulemme erilaisista kulttuureista ja taustoista ja osaamme eri kieliä, ja tämä moninaisuus vaikuttaa vuorovaikutukseen muiden kielikampuslaisten kanssa. 
          Yhdessä toimien opimme lisää muista ja itsestämme sekä siitä, kuinka lisätä toiminnan läpinäkyvyyttä ja tasa-arvoa Kielikampuksella. Tämän oppimisen kautta kehitämme tavoitteita, strategioita ja toimenpiteitä, jotka vaikuttavat myönteisesti kaikkiin monikielisen työelämämme osa-alueisiin. Kielikampus rohkaisee eri kielten käyttämiseen ja kieleilyyn (eng. translanguaging) työssä ja opinnoissa. Kielikampus luo henkilökunnalle ja opiskelijoille mahdollisuuksia tutustua Kielikampuksen eri yksiköihin ja toimijoihin.

 

2 Oikeudenmukainen ja eettisesti kestävä opetus, tutkimus ja yhteisöllisyys

Sosiaalisesti oikeudenmukaisen opetuksen ja tutkimuksen lähtökohtana on tunnustaa, että nykyinen yhteiskuntamme, mukaan lukien korkeakoulut ja Kielikampus, ei ole tasa-arvoinen tai oikeudenmukainen, ja että tämä tilanne voidaan ja pitää haastaa (muun muassa) opetuksen ja tutkimuksen avulla. Sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen suuntautunut opetus ja tutkimus osoittaa, kuinka syrjintä ja ulossulkeminen tapahtuvat. Siinä korostuvat myös kriittiset ja itsekriittiset lähestymistavat syrjinnän prosesseja ja käytäntöjä kohtaan.
          Kielikampuksen jäsenet tuovat esiin, kuinka kielellisten käytäntöjen, kielten ja kommunikaation avulla luodaan ja ylläpidetään eriarvoisuutta, ja he pyrkivät jatkuvasti löytämään keinoja tämän muuttamiseksi. Kaikki nämä toimet ymmärretään pitkäaikaisena ja kestävänä sitoutumisena sosiaalisesti oikeudenmukaisempaan yhteiskuntaan, yliopistoon ja kielikampukseen.

 

3 Monikielisyyden uusi käsitteellistäminen

Kielikampus edistää näkemystä monikielisyydestä sosiaalisesti, etnisesti, kulttuurisesti ja kielellisesti heterogeenisten yhteiskuntien keskeisenä voimavarana. Se pyrkii lisäämään ymmärrystä moninaisten kielellisten ja muiden merkitysresurssien merkityksestä yksilöiden ja ryhmien näkökulmasta osana yhteiskunnan sosiaalisia käytänteitä ja prosesseja.

 

4 Sidosryhmätyö ja asiantuntijavaikuttamisen kehittäminen

Perusajatuksenamme on toimia yhtenäisenä Kielikampuksena laajemman yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja näkyvyyden saavuttamiseksi. Toimimme tiiviissä yhteistyössä sidosryhmiemme kanssa ja pyrimme muodostamaan uusia yhteistyöverkostoja. Teemme vaikuttavaa työtä mm. kieli- ja kielikoulutuspoliittisen päätöksenteon alueella, esimerkiksi osallistumalla aktiivisesti kielivähemmistöjä koskevaan keskusteluun. Kielikoulutuksen alueella haluamme osoittaa monipuolisen kielitaidon tarpeellisuutta. Kielikampus julkaisee ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin paneutuvia tutkimustuloksia ja puheenvuoroja eri foorumeilla.

Kielikampuksen toiminta

Kielikampuksen toiminta on kuvattu alla olevassa kuvassa. Joka toinen vuosi Kielikampuksen ohjausryhmä, mahdollisuuksien mukaan suuremman Kielikampusyhteisön kanssa, päättää teemasta, joka ohjaa sen toimintaa ja tapahtumia (kuvassa sininen ympyrä keskellä). Erityisesti se ohjaa A) rahoitushakuja opetuksen ja tutkimuksen kehittämiseksi, B) sisäisiä koulutustilaisuuksia (”teach-ins”), C) poliittista ja strategista vaikuttamistyötä ja D) tiedotustyötä, kuten yhteistyötä sidosryhmien kanssa. Nämä neljä toimintaryhmää auttavat Kielikampusta kasvamaan yhteisönä, rakentamaan yhteyksiä jäsentensä kesken, oppimaan yhdessä ja osallistumaan ajankohtaisiin keskusteluihin tunnettuna aktiivisena toimijana alalla.

Strategian-kuvio-FIN-web.jpg

Kielikampuksen kaksivuotiset teemat:

2022-2023: Moninaiset kielet ja identiteetit 
2024-2025: Kielellinen oikeudenmukaisuus ja osallisuus
2026-2027: avoin