Kieltä tutkimassa. Tutkielman laatijan opas

Kielen oppiminen, opettaminen ja arviointi ovat keskeisiä soveltavan kielentutkimuksen aloja, jotka myös nivoutuvat hyvin olennaisesti kielten korkeakouluopintoihin. Kielikampuksen toimittama uusi kokoomateos valottaa näiden alojen eri lähestymistapoja, menetelmiä ja aineistoja. Teos on tarkoitettu opaskirjaksi tutkielman tekoon: se on ensimmäinen suomenkielinen esitys, joka keskittyy juuri kielen oppimisen, opettamisen ja arvioinnin tutkimuksen kysymyksiin.

Kirja sisältää 12 artikkelia, joissa tarkastellaan esimerkiksi oppijakieltä ja sen kehitystä, kielellisen ja ei-kielellisen vuorovaikutuksen rakentumista vaihtelevissa kielenkäytön ympäristöissä sekä oppijaa erilaisten sosiaalisten ja kulttuuristen yhteisöjen jäsenenä. Teos perehdyttää lukijansa haastattelu- ja kyselymenetelmiin, kokeelliseen tutkimukseen, keskustelunanalyysiin, narratiiviseen tutkimukseen, etnografiaan, fonetiikan tutkimukseen sekä kielitaidon arvioinnin tutkimuksen välineisiin.

Kielikampuksella kielen oppiminen, opettaminen ja arviointi kuuluvat tutkimuksen painopistealueisiin, ja tämän kentän tutkimus on hyvin vireää sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Kirjan kirjoittajat ovatkin kokeneita tutkijoita ja opettajia, jotka ovat tutustuttaneet lukuisia opiskelijoita tieteellisen tutkimuksen menetelmiin, suunnitteluun ja toteutukseen opintojen eri vaiheissa. Artikkelit antavat oivan ponnahduslaudan tutkielman tekoon, sillä ne sisältävät kirjoittajien omaan tutkimustyöhön nojaavia esimerkkejä kullekin lähestymistavalle ominaisesta tutkimusprosessista ja sen etenemisestä sekä myös sille tyypillisistä karikoista. Teos sisältää myös runsaasti käytännön ohjeita ja apuvälineitä, kuten tutkimuslupamalleja aineiston keruuta varten. Lisäksi se innostaa ja rohkaisee lukijaa oman tutkimuspolun etsintään ja korkeatasoiseen tieteelliseen ajatteluun johdattelemalla pohtimaan yleisiä tieteellisen toiminnan kysymyksiä, kuten tiedonhakua ja kriittistä ajattelua.

Teos on hyödyllinen erityisesti yliopiston kandidaatin- ja maisterintutkielmaa tekeville kielten opiskelijoille, mutta laaja-alaisuutensa vuoksi se soveltuu perusoppikirjaksi myös muille koulutusasteille sekä itseopiskeluun. Opettajille kirja tarjoaa erinomaisen apuvälineen opetuksen – esimerkiksi tutkimusseminaarien – suunnittelua ja vetämistä varten.

Kieltä tutkimassa. Tutkielman laatijan opas.
Toimittaneet: Paula Kalaja, Riikka Alanen ja Hannele Dufva
Kustantaja: Finn Lectura
ISBN 978-951-792-494-8