AFinLAn syyssymposium 2014 Jyväskylässä

(Scroll for English)

Tervetuloa Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen AFinLAn vuotuiseen syyssymposiumiin Jyväskylään 14. – 15.11.2014. Symposiumin teemana on ”Kielen oppimisen virtaukset / Flows of language learning”.

Kielen oppiminen on dynaaminen prosessi – tunnetun metaforan mukaan se on virtaan astumista. Oppimisessa yksilölliset flow-kokemukset voivat olla merkityksellisiä. Erilaiset virtaukset jäsentävät myös kielipedagogiikan sekä kielen oppimisen ja arvioinnin tutkimuksen kenttää: on valtavirtatutkimusta ja keskustelua herättäviä vastavirtoja. Toivomme symposiumin teeman herättävän monipuolista keskustelua kielen oppimisen, opetuksen ja tutkimuksen virtauksista ja toivotamme tervetulleiksi kaikki soveltavan kielitieteen eri osa-alueita käsittelevät esitelmät.

Syyssymposiumin ohjelmaan kuuluu kolme plenaariesitelmää, joissa kutsuttuina puhujina ovat

Elizabeth Lanza, Oslon yliopisto, Norja: Identity Construction in a Migration Context

Lourdes Ortega, Georgetown University, USA: Critical Flows in SLA for the 21st Century

Paula Kalaja, Jyväskylän yliopisto: Research on Beliefs about Language Learning and Teaching conducted within the Contextual Approach: Exploring the Possibilities of Narratives

Plenaariesitelmien abstraktit ja muuta hyödyllistä tietoa löydät symposiumin nettisivuilta osoitteesta https://www.jyu.fi/afinla2014.

Symposiumin työmuotoja ovat sektio- ja kollokvioesitelmät, posterit sekä työpajat.

Sektioesitelmät

Sektioesitelmien pituus on 20 min + 10 min. Abstraktien laajuus on korkeintaan 300 sanaa, mukaan lukien mahdollinen lähdeluettelo.

Posterit

Posterin maksimikoko on A0. Abstraktien laajuus on korkeintaan 300 sanaa, mukaan lukien mahdollinen lähdeluettelo.

Kollokviot

Kollokviot ovat useammasta samaan teemaan liittyvästä esitelmästä koostuvia kokonaisuuksia. Kollokvion pituus voi olla joko 90 tai 180 minuuttia. Kollokvion järjestäjää pyydetään lähettämään kollokviosta yleiskuvaus, jonka maksimipituus on 500 sanaa. Tästä yleiskuvauksesta on käytävä ilmi kollokviossa esiintyvien esitelmöitsijöiden nimet sekä esitysten otsikot esiintymisjärjestyksessä. Lisäksi kollokviossa esitelmän pitävät lähettävät normaalin max 300 sanan abstraktin omasta esityksestään ja ilmoittavat siinä sen kollokvion nimen, johon esitys liittyy.

Työpajat

Työpajat ovat yleisölle avoimia sessioita, joissa voidaan työskennellä esim. yhteisen aineiston tai aiheen äärellä. Työpajat voivat olla pituudeltaan 90 tai 180 minuuttia. Toisin kuin kollokvioissa, työpajoissa ei siis pidetä konferenssiesitelmiä. Työpajojen koollekutsujia pyydetään laatimaan yleiskuvaus työpajasta (korkeintaan 500 sanaa). Vetäjät vastaavat työpajan työmuodoista.

Esitelmä-, kollokvio- ja työpajaehdotukset lähetetään verkkolomakkeella osoitteessa https://congress.cc.jyu.fi/afinla2014/cgi-bin/contact.cgi.

Tärkeät päivämäärät

Esitelmä- ja työpajaehdotukset tulee jättää viimeistään maanantaina 15.9.2014.

Hyväksymisestä ilmoitetaan viimeistään 30.9.2014.

Sähköinen ilmoittautumis- ja maksulomake avataan tapahtuman verkkosivulla 30.9.

Esiintyjien viimeinen ilmoittautumispäivä 15.10.2014.

Huomaattehan, että esitelmän pitäminen AFinLAn syyssymposiumissa edellyttää AFinLAn tai AILAn jäsenjärjestön jäsenyyttä. Lisätietoja jäseneksi liittymisestä löydät täältä:  http://www.afinla.fi/jaseneksi

Kun lähetät ehdotustasi syyssymposiumiin, sinua pyydetään ilmoittamaan, kuuluuko esitelmäsi tai kollokviosi jonkin AFinLAn teemaverkoston alaan. Tämä ilmoitus pyydetään ohjelman rakentamista varten. Esitelmän tai kollokvion yleiskuvauksen osoittaminen tiettyyn teemaryhmään ei vaikuta abstraktin arviointiin millään tavalla. Jos esitelmäsi ei liity teemaryhmien alaan, valitse muu ala -vaihtoehto. Lisätietoa teemaverkostoista löytyy täältä: http://www.afinla.fi/teemaverkostot

Symposiumin pääkielet ovat suomi ja englanti, mutta esitelmiä voi pitää myös muilla kielillä.

Tervetuloa Jyväskylään!

Järjestelytoimikunta: Taru-Maija Heilala-Rasimov, Teppo Jakonen, Juha Jalkanen, Kati Kajander, Niina Lilja, Tarja Nikula, Terhi Paakkinen ja Minna Suni

Seuraa päivityksiä nettisivuilta https://www.jyu.fi/afinla2014 Voit lähettää postia järjestäjille osoitteeseen symposium@afinla.fi

*****************************************

AFinLA Autumn Symposium 2014

The annual Autumn Symposium of the Finnish Association of Applied Linguistics (AFinLA) will be held at the University of Jyväskylä on 14–15 November 2014. The theme of the symposium is “Flows of language learning”.

Language learning is a dynamic process – to borrow a well-known metaphor, one that can be described as stepping into a flow.  Individual flow experiences may form a meaningful part of learning.  Different flows also influence and structure the research fields concerning language pedagogies and second and foreign language learning: there are both mainstream flows and different types of cross-currents. We hope that the conference theme will inspire lively and versatile discussion on flows in language learning, teaching and research, and welcome proposals for presentations on all areas of applied linguistics.

Our invited speakers are

Elizabeth Lanza, University of Oslo, Norway: Identity Construction in a Migration Context

Lourdes Ortega, Georgetown University, USA: Critical Flows in SLA for the 21st Century

Paula Kalaja, University of Jyväskylä: Research on Beliefs about Language Learning and Teaching conducted within the Contextual Approach: Exploring the Possibilities of Narratives

You will find the abstracts for the invited talks and other useful information on the symposium website at https://www.jyu.fi/afinla2014.

The working methods of the symposium will be individual presentations, colloquium presentations, poster presentations and workshops.

Individual presentations and posters

The abstracts for both individual presentations and posters are limited to max. 300 words, including references. The time allotted to section papers will be 20 minutes + 10 minutes for discussion. Maximum poster size is A0.

Colloquium

Colloquium is a session including several thematically connected presentations. The duration of a colloquium is either 90 or 180 minutes. The organizer(s) of a colloquium are asked to submit a description of the theme of the colloquium (max. 500 words). The description should include a list of the contributors and their titles in the order in which the presentations will be given. In addition, all colloquium contributors are required to submit individual abstracts (max 300 words) in which they indicate the name of the colloquium in which they are going to present.

Workshops

Workshops are sessions in which the participants work e.g. with data or around a shared topic. The duration of a workshop is either 90 or 180 minutes. Unlike colloquia, workshops do thus not include conference presentations. The organizers of workshops are asked to submit a description of the workshop (max. 500 words). The organizers are responsible for the work methods used in the workshop.

The proposals for individual papers, posters, colloquia and workshops should be submitted via an online form at  https://congress.cc.jyu.fi/afinla2014/cgi-bin/contact.cgi.

Important dates

The deadline for the submission of abstracts and colloquia and workshop proposals is 15 September 2014.

Notification of acceptance will be sent by 30 September 2014.

The registration will open on 30 September 2014.

The deadline for the registration of presenters is 15 October 2014.

Please note that if you wish to present at the autumn symposium, you need to be a member of AFinLA or AILA affiliate organization. More information on how to become a member of AfinLA is to be found online at: http://www.afinla.fi/afinla-english-0

When submitting your proposal via the online form, you will be asked whether your proposal is linked to the theme(s) of the AfinLA Special Interest Groups (SIG). This information is only used for planning the conference program and has no impact on abstract acceptance. If your proposal is not connected to the themes of the SIGs, please select the option ‘other topic’. More information (in Finnish) about the AFinLA  Special Interest Groups: http://www.afinla.fi/teemaverkostot

The main languages of the symposium are Finnish and English, but presentations in other languages are also welcome.

Welcome to Jyväskylä!

Local organizing committee: Taru-Maija Heilala-Rasimov, Teppo Jakonen, Juha Jalkanen, Kati Kajander, Niina Lilja, Tarja Nikula, Terhi Paakkinen and Minna Suni

Visit our website for updates and further information: https://www.jyu.fi/en/congress/afinla2014

Contact us: symposium@afinla.fi