Kuvanlukutaitojen harjoittelu kielellisenä virikkeenä varhaiskasvatuksessa

Tässä blogitekstissä pohditaan, miten kuvia voidaan hyödyntää monikielisessä ja kielitietoisessa varhaiskasvatusympäristössä. Kuvien tarkastelussa tarvitaan myös kuvanlukutaitoa, joka on yksi monilukutaidon osa-alue. Lapset ovat lähtökohtaisesti hyvin kiinnostuneita kuvista, ja siksi niiden kielelliset käyttömahdollisuudet tulisi tiedostaa.

Monilukutaidosta puhutaan paljon, mutta vähäisemmälle huomiolle on jäänyt sen yksi merkittävä osa-alue, kuvanlukutaito. Kuvanlukutaidolla tarkoitetaan yleisesti ottaen visuaalisen kulttuurin tuotteiden tulkintaa, mutta myös niiden tuottamista (OPH 2020a, 2020b). Kiinnostavaa onkin se, että visuaalinen kieli on opittava ja kulttuurisidonnainen, ei universaali (Avgerinou & Pettersson 2011, 6). Kuvanlukutaidon harjaannuttaminen jo varhaiskasvatuksessa on merkityksellistä, sillä visuaalista kieltä on kaikkialla.

Varhaiskasvatusympäristö on täynnä visuaalisia viestejä. Päivän runko ja yksittäiset toiminnot on usein esitetty kuvin, ja kuvia hyödynnetään myös kommunikaation tukena. Kuvakirjoissa puolestaan kuvat toisaalta tukevat kerrottua tarinaa ja toisaalta tarjoavat tyylisuunniltaan erilaisia kuvia tarkasteltavaksi. On myös huomionarvoista, että kuvakirjaperinne vaihtelee kieli- ja kulttuurikohtaisesti, eikä sitä ole välttämättä ollut kaikissa kulttuureissa ollenkaan (Nikolajeva 2003, 236). Ei tule siis pitää itsestäänselvyytenä, että kuvat aukeavat samalla tavalla kaikille lapsille. Sen lisäksi, että kuvia katsomalla ja niitä tulkitsemalla harjaannutetaan kuvanlukutaitoa, ne tarjoavat myös rikkaan pohjan monikielisyydestä keskustelemiselle ja sen näkyväksi tekemiselle.

Millaista keskustelua kuvista voisi sitten käydä? Kuvista voidaan nimetä esineitä, asioita, värejä, paikkoja ja ajankohtia. Näille asioille voidaan myös yrittää löytää vastineita mahdollisimman monella eri kielellä ja näin tuoda esille ryhmän kielellisiä resursseja sekä vahvistaa kielitietoisuutta. Jotta kuvien sanallistaminen ei jäisi vain nimeämisen tasolle, kysymyksiin on hyvä kiinnittää huomiota. Ideoita voi hakea vaikka VTS-menetelmästä (Visual Thinking Strategies), jonka keskeiset kysymykset ovat: mitä tässä kuvassa on meneillään? Mikä näkemäsi saa sinut ajattelemaan niin? Mitä muuta voimme kuvasta löytää? Näiden kysymysten avulla voidaan nostaa esiin eri tapoja katsoa ja tulkita kuvaa, mutta myös oppia perustelemaan ja sanallistamaan omia tulkintoja. (Yenawine 2013.) Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, mutta millä kaikilla sanoilla keksimme kuvasta kertoa?!

Kuvanlukutaitoon sisältyy siis kyky tulkita visuaalista kieltä, mutta myös avata kuvien sisältämiä viestejä sanallisesti. Sanallistamisen kautta voidaan löytää sanojen välisiä yhteyksiä ja samankaltaisuuksia, joka edelleen kartuttaa kielitietoisuutta. Kuvanlukutaito luo pohjaa kriittiselle lukutaidolle, kun ymmärretään kuvan hetkellisyys ja rajallisuus. Kuvat ovat kaikkialla ja niistä löytyy valtava pedagoginen resurssi, jonka hyödyntämiseen olemme listanneet linkkivinkkejä blogitekstin loppuun.

Emma Pesu ja Iida Lilleberg

Kirjoittajat tekevät varhaiskasvatuksen maisteriopintoihin liittyvää asiantuntijuusharjoitteluaan IKI-hankkeessa

LÄHTEET:

Avgerinou, M. & Pettersson, R. 2011. Toward a Cohesive Theory of Visual Literacy, Journal of Visual Literacy, 30:2, 1-19. https://www.researchgate.net/profile/Maria_Avgerinou/publication/267988880_Toward_a_Cohesive_Theory_of_Visual_Literacy/links/54d9e8ea0cf24647581fc28b.pdf

Nikolajeva, M. 2003. Verbal and Visual Literacy: the Role of Picturebooks in the Reading Experience of Young Children. Teoksessa N. Hall, J. Larson & J. Marsh (toim.) Handbook of Early Childhood Literacy. London: Sage. Luettu 2.6.2020 https://books.google.fi/books?hl=en&lr=&id=xQI8DZr-NTsC&oi=fnd&pg=PA235&dq=experience+of+visual+literacy&ots=pyf4w9mItj&sig=zudjY9JKAmC2TapHF2hF4WLjIoc&redir_esc=y#v=onepage&q=experience%20of%20visual%20literacy&f=false s. 235 – 248.

OPH 2020a. Eka suomi. Kuvanlukutaito. Luettu 2.6.2020 https://www.oph.fi/fi/oppimateriaali/eka-suomi-opettajan-opas/tukea-kirjan-kayttoon/kuvanlukutaito

OPH 2020b. Visuaalisen kulttuurin monilukutaito. Luettu 2.6.2020. https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/visuaalisen-kulttuurin-monilukutaito

Yenawine, P. 2013. Visual thinking strategies: Using art to deepen learning across school disciplines. Harvard Education Press. Luettu 9.6.2020 https://books.google.fi/books?hl=fi&lr=&id=66VhDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT5&dq=yenawine+visual+thinking+strategies&ots=bbJQiv0Slx&sig=t_xxkKKgqf14JHI7XfO08pVDNsk&redir_esc=y#v=onepage&q=yenawine%20visual%20thinking%20strategies&f=false

LINKKIVINKIT

Vinkit varhaiskasvatukseen – Maailmankoulu: lukutaidon ja kuvanlukutaidon pohdintaa sekä konkreettisia toimintaideoita

Lukulumo – monikielinen kuvakirjapalvelu varhaiskasvatukseen Elämyksellinen vieraskielinen lukeminen

Monikielinen kirjasto Kirjaston kokoelmassa on teoksia yli 80 kielellä lapsille, nuorille ja aikuisille. Lisäksi tarjolla on musiikkia, elokuvia, aikakauslehtiä, äänikirjoja ja e-kirjoja. Sieltä toimitetaan aineistoa muualla Suomessa oleviin kirjastoihin. Jos et asu Helsingissä, käy lähikirjastossasi ja pyydä henkilökuntaa tilaamaan sinulle tarvitsemasi teokset. Monikielisen kirjaston käyttökokemuksia.

Mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikön materiaaleja Lapset ja media. Mediakasvatukseen ja kuvaohjelmiin liittyviä tiedotus- ja opetusmateriaaleja. Kaikki materiaali on maksutonta.

Mielen kuvittajat Mielen kuvittajat -opas on tarkoitettu tukemaan eri alojen ammattilaisten toteuttamaa mediakasvatustyötä, jonka tavoitteena on edistää visuaalisessa kulttuurissa tarvittavia laaja-alaisia medialukutaitoja.

Open oppimispolku – Mediakasvatuskeskus Metka “Inspiroidu kanssamme mediasta, testaa vahvuutesi mediakasvattajana ja räätälöi itsellesi henkilökohtainen mediakasvatuksen oppimispolku. Asiantuntija-artikkelimme tarkastelevat mediakasvatuksen aiheita toiminnallisen mediakasvatuksen kehyksessä, osallisuutta, luovia prosesseja ja kulttuurista monimuotoisuutta unohtamatta.”

Oppimateriaalit – Mediakasvatuskeskus Metka Metkan oppimateriaalit tarjoavat konkreettisia vinkkejä käytännön mediakasvatustyöhön.

Tuhat sanaa – Oppimateriaali aikakauslehtien kuvista Tuhat sanaa -oppimateriaali johdattaa lukijat tutkimusmatkalle aikakauslehtien kuvien ja kuvallisuuden maailmaan.