Kielikampuksen tutkimusta luonnehtii soveltava ote eli tutkimme kieltä ja sen käyttöä eri konteksteissaan monikielisessä yhteiskunnassa. Tutustu tärkeisiin tutkimushankkeisiimme alla.

Tutkimuksen teemoja

Oppiminen ja opettaminen

Kielikampus tutkii sekä äidinkielen että toisen ja vieraan kielen oppimista ja opetusta. Tutkimus on monitieteistä ja huomioi mm. kielitaidon eri osa-alueet, kielitaidon arvioinnin, kielipolitiikan sekä uudet oppimisympäristöt. Kielen oppimista lähestytään esimerkiksi dialogisesta ja sosiokulttuurisesta näkökulmasta. Tutkimustuloksilla on käytännön merkitystä, sillä ne kartoittavat aiemmin paitsioon jääneitä kielitaidon osa-alueita ja luovat uutta tietoa, joka edesauttaa sekä kielen oppimista, opettamista että kielipolitiikan suunnittelua.

Monikielisyys ja monikulttuurisuus

Kielikampuksen monikielisyyden ja monikulttuurisuuden tutkimus ulottuu yli tieteenrajojen. Aihetta tarkastellaan sekä yksilön että yhteiskunnan ja maahanmuuttajien sekä kantaväestön näkökulmasta. Maahanmuuttajien integroituminen suomalaiseen yhteiskuntaan on yksi keskeisistä tutkimuskohteista, ja sen myötä työelämän ja koulun vaateet ja resurssit maahanmuuttajille. Toisaalta Kielikampus tutkii myös alueellista monikielisyyttä ja kotikielten ja vieraiden kielten yhteiseloa sekä vähemmistökieliä ja kielten välisiä suhteita.

Media ja monimediaisuus

Monimediaistuva yhteiskunta ja nopeasti muuttuva mediaympäristö luovat haasteita ja mahdollisuuksia kielenkäyttäjälle ja –tutkijalle. Kielikampus tutkii mediaa ja monimediaisuutta useiden eri käyttäjäryhmien näkökulmasta ja eri konteksteissa. Tälläkin tutkimushaaralla on vahva yhteiskunnallinen leima: työelämä ja koulutus ovat tutkimusten keskiössä.

Työelämä

Työelämän vahva rooli näkyy Kielikampuksen yhteiskunnallisesti vaikuttavassa tutkimuksessa. Useimmissa ammateissa ja työtehtävissä kielellä on merkittävä rooli. Sosiolingvistiikkaan, etnografiaan tai diskurssintutkimukseen pohjaavat tutkimukset selvittävät kielen käyttöä ja työelämän asettamia vaateita kielelle. Tutkimustulokset vaikuttavat erityisesti kielikoulutukseen, kielisuunnitteluun, kielipolitiikkaan sekä kielikäytänteiden säätelyyn.

Kielitaito

Kielikampuksella on useita hankkeita, jotka liittyvät kielitaitoon ja sen arviointiin. Näiden tutkimusten tavoitteena on kehittää kielitaidon arvioinnin välineitä sekä saada lisätietoa kielitaidon kehityksestä. Tällä hetkellä tutkimme erityisesti kirjoittamisen kehittymistä. Tutkimustuloksista hyötyvät sekä kielenoppijat että –opettajat, sillä tutkimustieto kielitaidon muokkautumisesta auttaa kehittämään opetusmenetelmiä.

Kielipolitiikka

Kielipolitiikka vaikuttaa siihen, millaisia mahdollisuuksia ja haasteita kielten osaaminen luo kansalaisille. Kielikampuksen tutkimus selvittää mm. maahanmuuttajille asetettuja kielitaitovaateita ja sitä, miten heitä voitaisiin näiden vaatimusten saavuttamisessa tukea. Myös vähemmistökielet sekä monikielisyys vähemmistökieliyhteisöissä ovat vahvoja tutkimusalueita.