Kielikampukselta valmistuu laaja-alaisia kieliasiantuntijoita. Meillä voit suorittaa perus- ja jatko-opintoja sekä tutkintoon liittyviä kieli- ja viestintäopintoja.

Tohtoroidu kielikampuksella

Maisterin tutkinnon jälkeen yksi varteenotettava vaihtoehto on jatko-opiskelu. Kieli- ja viestintätieteiden laitos ja Soveltavan kielentutkimuksen keskus tarjoavat monenlaisia mahdollisuuksia jatko-opintoihin. Kielikampuksen jatkokoulutus ja tutkimus on tieteellisesti innovatiivista ja kansainvälistä ja siinä on vahva soveltava ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen ote.

Kieli- ja viestintätieteiden laitoksen tutkimuksen painoalueet

Kieli- ja viestintätieteiden laitoksella tutkimus suuntautuu kahdelle painoalalle. Ensinnäkin tutkimusta tehdään alalla Kielen oppimisen polut, käytänteet ja ympäristöt. Tutkimuksessa tarkastellaan monipuolisesti ensimmäisen, toisen ja vieraan kielen oppimista ja kehittymistä. Keskeisiä tutkimusotteita ovat dialoginen, sosiokulttuurinen, narratiivinen ja vuorovaikutuksellinen lähestymistapa.

Toinen painoala on Diskurssi, vuorovaikutus, sosiaalinen ja kulttuurinen toiminta. Tutkimuksessa tarkastellaan kielellisten ja kulttuuristen resurssien käyttöä, toimintaa ja vuorovaikutusta erilaisissa ympäristöissä ja yhteisöllisissä prosesseissa. Keskeisiä lähestymistapoja ovat diskurssintutkimus, etnografia, sosiolingvistiikka ja kirjahistoria.

Nämä kaksi painoaluetta toimivat useissa projekteissa tiiviissä yhteistyössä. Käynnissä on useita tutkimushankkeita ja -verkostoja, jotka tarjoavat mahdollisuuden tutkimusyhteistyöhön ja monipuoliseen verkostoitumiseen myös tohtoriopiskelijalle. Niissä on mahdollisuus tutkia esimerkiksi kielitaidon kehittymisen ja kielitaidon arvioinnin suhdetta, suomalaista monikielisyyttä, muuttuvia kielikäytänteitä tai toisen ja vieraan kielen oppimisen sosiaalisia ulottuvuuksia.

Jatko-opinnot kieli- ja viestintätieteiden laitoksella

Kieli- ja viestintätieteiden laitoksen jatko-opinnoissa voit valita pääaineeksesi englannin, latinan, romaanisen filologian, ruotsin, saksan, suomen, suomalaisen viittomakielen, venäjän tai soveltavan kielitieteen. Meiltä valmistuneet tohtorit toimivat pääosin tutkijan ammatissa, mutta myös esimerkiksi erilaisissa opetus, – koulutus- ja hallintotehtävissä. Jatko-opiskelijoita on tällä hetkellä 65. Tervetuloa meille opiskelemaan!

Jatko-opinnot Soveltavan kielentutkimuksen keskuksessa

Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen tutkimustoiminnan keskiössä on kielikoulutus, jota tarkastellaan yhteiskuntaan ja yksilöihin liittyvien kielen, kielenkäytön ja kielenoppimisen kysymysten näkökulmasta. Tarkastelemme kysymyksiä monitieteisesti sekä äidinkielen että vieraiden kielten kannalta.

Soveltavan kielentutkimuksen keskuksessa voit suorittaa tohtorin tutkinnon soveltavasta kielitieteestä. Jatko-opiskelijoidemme aiheet liittyvät tiiviisti keskuksen tutkimusalueisiin, esimerkiksi äidinkielen tai toisen/vieraan kielen oppimiseen tai opetukseen, kielitaidon arviointiin, erilaisten yhteisöjen kielenkäyttötapoihin ja kielen, kulttuurin ja identiteettien suhteeseen sekä kielipolitiikkaan ja kielikoulutuspolitiikkaan.

Jos kiinnostuit jatko-opinnoista soveltavassa kielitieteessä, tutustu täällä lisää jatko-opintoihimme!