Kielikampukselta valmistuu laaja-alaisia kieliasiantuntijoita. Meillä voit suorittaa perus- ja jatko-opintoja sekä tutkintoon liittyviä kieli- ja viestintäopintoja.

Kieliasiantuntijaksi kielikampukselta

Tule Kielikampukselle hankkimaan monipuolinen kielten ja kulttuurien koulutus. Pääaineeksesi voit valita englannin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen, venäjän sekä ainoana yliopistona Suomessa suomalaisen viittomakielen. Sivuainekielinä on näiden lisäksi tarjolla espanja, italia, latina ja slovakki. Soveltavan kielitieteen kansainvälinen maisteriohjelma Applied Language Studies for the Changing Society (APPLANG) käynnistyy syksyllä 2016.

Opinnoissasi

  • omaksut hyvät kieli-, viestintä- ja vuorovaikutustaidot,
  • perehdyt kielialueiden kulttuureihin, yhteiskuntaan, monikielisyyteen
  • tutustut kielenkäyttöön ja kielen merkitykseen yksilön ja yhteisöjen kannalta sekä
  • omaksut itsenäisen työskentelyn taidot: valmiudet analyyttiseen ajatteluun ja ongelmanratkaisuun, tiedonhankintaan, tiedon tuottamiseen ja projektinhallintaan.

Erikoistumisvaihtoehdot

Jo opintojen alkuvaiheessa voit erikoistua opinnoissasi tiettyyn osa-alueeseen tähdäten joko kielen oppimisen ja opettamisen asiantuntijaksi (kuten kielenopettaja) tai kieliasiantuntijaksi. Meillä opiskellaan ja tutkitaan erityisesti nykykieltä ja –kulttuuria sekä kielenkäyttöä erilaisissa tilanteissa ja osana sosiaalista ja kulttuurista toimintaa. Romaanisessa filologiassa (ranska) on lisäksi mahdollisuus erikoistua vanhoihin teksteihin.

Maisteritutkinnon rakenne

Maisterintutkintoon tarvitaan useamman aineen opintoja: ainetta, jota opiskelet eniten, kutsutaan pääaineeksi ja muita opiskelemiasi aineita kutsutaan sivuaineiksi. Sivuainevalintojen kautta suuntaudut erilaisiin, juuri sinua kiinnostaviin tehtäviin työelämässä. Vieraiden kielten opiskelijoille sopivia sivuaineita ovat mm. muut kielet, viestintätieteet, historia- ja taideaineet, taloustiede, valtiotieteet ja tietotekniikka. Jyväskylän yliopistossa on tarjolla miltei 100 eri sivuainetta, joilla voit räätälöidä sinulle parhaiten soveltuvan tutkinnon.

Kielten opiskelu käytännössä

Kielten opiskelu ei ole yksinäistä puurtamista: luentojen ja ryhmäopetuksen lisäksi meillä työskennellään pareittain ja pienissä ryhmissä, työpajoissa ja pienimuotoisia projekteja toteuttaen. Meillä on mukava ja rento tunnelma. Opiskelijoilta kuultua: meillä ei jää yksin. Opinto-ohjausta ja tukea tarjotaan monin tavoin, ja opiskelijat otetaan mukaan laitoksen toimintaan ja sen suunnitteluun.

Opintoihin sisältyy usein myös työssä oppimista tai työharjoittelua kotimaassa tai ulkomailla. Kaikille opiskelijoillemme on tarjolla runsaasti vaihto-opiskelupaikkoja ulkomaisissa yliopistoissa.

Valmistumisen jälkeen

Meiltä valmistuneet työskentelevät erilaisissa asiantuntijatehtävissä esimerkiksi kouluttajina, kielikonsultteina, toimittajina, tiedottajina ja tutkijoina sekä kielen, viestinnän ja kulttuurin asiantuntijoina erilaisissa kansainvälisissä tehtävissä, liike-elämässä ja informaatioteknologian alalla.

Hakeminen

Jos tavoitteenasi on opiskella kielten opettajaksi, voit hakea kesän valinnoissa suoraan vieraiden kielten tai äidinkielen ja kirjallisuuden opettajankoulutukseen. Opettajan pedagogiset opinnot aloitetaan heti ensimmäisenä opiskeluvuonna kielten opintojen ohella ja näin pääset heti opintojen alusta alkaen kiinni opettajan työhön perehtymiseen.

Kesän valintakokeissa kannattaa osallistua useamman kuin yhden kielen valintakokeeseen. Näin lisäät mahdollisuuksiasi saada opiskelupaikka!

Tarkemmat käytännön hakuohjeet

Kieli- ja viestintätieteiden laitoksen koko kurssikirjo ja lisätietoja