Kielikampukselta valmistuu laaja-alaisia kieliasiantuntijoita. Meillä voit suorittaa perus- ja jatko-opintoja sekä tutkintoon liittyviä kieli- ja viestintäopintoja.

Viestintä- ja kieliopinnot osana tutkintoja

Kielikeskus järjestää perustutkintojen edellyttämät viestintä- ja kieliopinnot yliopiston kaikille opiskelijoille sekä viestintä- ja kielikoulutusta jatko-opiskelijoille ja yliopiston henkilökunnalle. Opiskelijoille tarkoitetut viestintä- ja kieliopinnot haastavat oppijan kehittämään omaa ymmärrystään ja tietämystään kielestä, kielenkäytöstä, kielenoppimisesta, eri kulttuureista ja viestinnästä. Tarkoituksena on oppia vuorovaikutustaitoja, joita tarvitaan oman alan asiantuntijatehtävissä. Opiskelijat voivat valita viestintä- ja kieliopintoja kolmelta alueelta:

• Oppimisviestintä kattaa ne viestintä- ja kielitaidot sekä metakognitiiviset taidot, joita tarvitaan yliopisto-opiskelussa, erilaisissa oppimisympäristöissä sekä itseohjautuvassa kielenoppimisessa.

• Tiedeviestinnän valmiuksia tarvitaan tutkimuksen tekemisessä ja sen esittelyssä sekä oman tieteenalan edustajille että muille yleisöille. Jatko-opiskelijoilla ja vieraskielisissä maisteriohjelmissa opiskelevilla korostuvat erityisesti kulttuurienvälisen tiedeviestinnän taidot.

• Työelämän viestinnän kursseilla harjoitellaan kirjallisia ja suullisia viestintätaitoja sekä valmiuksia arvioida ja kehittää omia taitojaan vastaamaan erilaisia työtehtäviä.

Kielikeskuksen tavoitteena on, että yliopistostamme valmistuvalla asiantuntijalla on valmius viestiä omasta alastaan vakuuttavasti erilaisissa työtehtävissä sekä äidinkielellään että kansainvälisissä yhteyksissä myös useammalla kuin yhdellä vieraalla kielellä.

Lisätietoja: https://kielikeskus.jyu.fi