Kielikampuksen opetus- ja koulutustoiminta on tutkimusperustaista. Alla olevasta luettelosta löytyy esimerkkejä tarjolla olevista kursseistamme neljään teemaan alle ryhmiteltynä.  

Opetuksen teemoja

Kieliasiantijuuden kehittäminen

Työelämä vaatii nykyään monipuolista asiantuntijuutta. Opettajan työn lisäksi kieliasiantuntemusta tarvitaan myös useassa muussa tehtävässä, esimerkiksi kielenhuollossa, lokalisoinnissa, sisällöntuotannossa, julkishallinnossa, koulutuksessa ja opetuksessa. Lisäksi monikielisessä ja -kulttuurisessa yhteiskunnassa tarvitaan hyvää kielitaitoa laajempi näkökulma: miten monikielisyyttä tuetaan ja miten luodaan mahdollisuuksia monipuolisen kielirepertuaarin rakentamiseen ja ylläpitämiseen?

 • KIELI JA IDENTITEETTI
 • KIELIKOULUTUSPOLITIIKKA
 • KIELITAIDON ARVIOINTI
 • VARHAINEN TOISEN JA VIERAAN KIELEN OPPIMINEN JA OPETTAMINEN

Kieli integroituna koulun oppiaineisiin

Monien tutkimusten mukaan kielen oppiminen on tehokkainta, kun se yhdistetään sisältöjen oppimiseen. Näistä esimerkeistä näkyy, miten kielet yhdistetään opinnoissamme koulun oppiaineisiin.

 • JULIET – MONIPUOLISTA OSAAMISTA ALAKOULUN ENGLANNIN OPETUKSEEN
 • KIELI ERI AINEIDEN OPPIMISESSA
 • KIELET TUTUKSI EUROOPAN KIELTEN PÄIVÄNÄ
 • OPPIMISTA EDISTÄVÄ LUKEMINEN JA UUDET TEKSTITAIDOT
 • SLOVAKKIA VOI POHJOISMAISSA OPISKELLA VAIN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA

Kieli integroituna pääaineen opintoihin ja työelämään

Kielten opetusta moititaan joskus irrallisuudesta: opitun soveltaminen ei onnistukaan, kun kieltä on opiskeltu liian teoreettisesti ja irrallaan aidoista viestintätilanteista. Kielikampuksella kielten opetuksen nivominen yhtäältä opiskelijoiden pääaineen opintoihin ja toisaalta työelämän tarpeisiin on jo pitkä perinne. Tässä esimerkkejä toteutuksista.

 • CLIL KIELIKESKUKSESSA JA KAUPPAKORKEAKOULUSSA
 • INTEGROITUA ENGLANTIA LIIKUNNANOHJAAJILLE
 • OPETUKSEN INTEGROINTI SAKSAN KIELELLÄ
 • SAKSAN KIELEN BETRIEBSPRAKTIKUM –KURSSI
 • TYÖELÄMÄVIESTINTÄÄ MONIKULTTUURISESSA RYHMÄSSÄ

Kieliä monimediaisesti ja opiskelutaitoja kehittäen

Kielikampuksella on jo pitkään kehitetty monimediaista opetusta, jossa kontaktiopetuksen lisäksi tai sijasta kielellä toimitaan monipuolisesti erilaisissa media- ja oppimisympäristöissä teknologiaa hyödyntäen. Tavoitteena on lisätä opiskelun toiminnallisuutta ja oikea-aikaista tukea kielellä toimimiseen. Tässä esimerkkejä kurssitoteutuksista.

 • HJÄLPIS – AKATEEMISEN RUOTSIN TUEKSI
 • KIELI- JA KULTTUURIOPINTOJA VERKKOSEIKKAILUNA
 • OMAN ALAN SUOMEA
 • SUOMI TOISENA KIELENÄ – TEKSTEJÄ SUOMEKSI 2
 • TUKEA ENGLANNIN KIELEN OPISKELUUN ITSENÄISESTI