Toiminta

Kielikampus on Jyväskylän yliopiston kielikeskuksen, kieli- ja viestintätieteiden laitoksen, Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen ja opettajankoulutuslaitoksen kielipedagogiikan yhteishanke. Yhdessä nämä yksiköt muodostavat kansallisesti ja kansainvälisesti ainutkertaisen, kielen ja kielenkäytön tutkimusta, kielenopetusta, kielikoulutusta ja kielikoulutuspolitiikkaa kehittävän ja uudistavan moninäkökulmaisen toimijajoukon, kielikampuksen. Verkostolla on annettavaa niin tutkimuksen, koulutuksen kuin muuttuvan yhteiskunnan tarpeisiin.

Taustaa ja tavoitteita

Kielentutkimuksessa tarvitaan laaja-alaisuutta ja uudenlaisia näkökulmia, koska kieli itsessään on monitahoinen ilmiö, johon modernin yhteiskunnan murrokset vaikuttavat. Kieli, kielenkäyttö, kielenoppiminen ja asennoituminen kieliin muuttuvat maailman muuttuessa ympärillämme.

Kielikampuksessa mietitään ja kehitetään ajanmukaista tutkimus- ja koulutuskonseptia, joka rakentuu tutkimusperustaiselle näkemykselle siitä, millaista kielitaitoa, kieliasiantuntijuutta ja kulttuurista kompetenssia maailmassa tarvitaan. Kielikampus on osaamiskeskittymä, jossa hyödynnetään eri toimijoiden asiantuntemusta ja mahdollistetaan näin aiempaa syvällisempi ymmärrys ajankohtaisista kielen ja kielenkäytön kysymyksistä.

Kielikampuksen toiminnalla on Jyväskylän yliopiston tuki. Sijoitumme yliopiston strategian Kielet, kulttuurit ja yhteiskunnalliset muutosprosessit -painoalalle, ja toimintamme luo uudenlaisia yhteyksiä myös tulevaisuuden opetustyötä ja ihmisläheistä teknologiaa koskeville painoaloille.

Käytännön toiminta

Kielikampus on dynaaminen yhteistyöfoorumi eri alojen, eri toimijoiden ja erilaisten projektien kohtaamiselle. Se muodostaa myös monipuolisen oppimisympäristön sekä opiskelijoille että henkilökunnalle.

Kielikampus panostaa ajanmukaiseen tutkimus- ja koulutuskonseptiin uudistaakseen perinteistä kielikoulutusta. Tämä kansainvälisestikin uraauurtavaa yhteistyö tarjoaa alustan uudenlaiselle ja ennakkoluulottomalle tutkimus- ja kehittämistoiminnalle, jolla on annettavaa sekä tutkimuksen, koulutuksen että muuttuvan yhteiskunnan tarpeisiin.

Järjestämme yleisölle suunnattuja paikallisia ja valtakunnallisia luentoja, seminaareja ja muita tapahtumia sekä osallistumme erilaisiin tapahtumiin kutsuttuina puhujana. Käynnistämme myös uudenlaisia yhteishankkeita, toimitamme julkaisuja sekä tarjoamme tutkimukseen perustuvaa tietoa kieltä ja viestintää koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun, suunnitteluun ja poliittiseen päätöksentekoon.