Välkommen till Språkcampus!

Språkcampus (fi. Kielikampus) i Jyväskylä är en mötesplats för olika språkrelaterade branscher, aktörer och projekt. På dessa sidor informerar vi om vår verksamhet och hoppas samtidigt hitta nya samarbetspartner och utvidga vårt nätverk.

Bakgrund och mål

Språkcampus vid Jyväskylä universitet består av språkcentret, institutionen för språk, centralen för tillämpad språkforskning och institutionen för lärarutbildning. Det är ett forum av en ny typ, både nationellt och internationellt, där forskning inom språk och språkbruk, språkundervisning och språkutbildning samt utbildningspolitik förenas.

Orsaken till att Språkcampus bildades var ett behov av ett omfattande samarbetsnätverk för forskning och utbildning i ett samhälle under förvandling. Målet är att skapa en koncentration av kunskap med fasta strukturer mellan nätverkets olika aktörer, föra samman deras specialkunnande och på så sätt nå en djupare och mångsidigare förståelse för aktuella frågor inom språk och språkbruk.

Vi utforskar språket ur en tillämpad synvinkel, och vår verksamhet grundar sig på interaktion med det omgivande samhället. Språket är i sig självt mångdimensionellt, och förändringarna i samhället påverkar avsevärt språkbruket, språkinlärningen och våra uppfattningar om dessa. Vi känner vårt ansvar för språksektorns framtid och vi strävar seriöst efter att främja både forskning och undervisning inför de nya utmaningarna.

Vår verksamhet följer linjerna i Jyväskylä universitets strategi för det prioriterade området Språk, kultur och förändringsprocesser i samhället. Samtidigt skapar verksamheten också nya kontakter med prioriterade områden där framtidens undervisningsarbete och människonära teknologi har en central roll.

Vår verksamhet i praktiken

Språkcampus utvecklar ett nytt, tidsenligt forsknings- och utbildningskoncept som skapar de bästa förutsättningarna för de språkkunskaper och den språkexpertis som det postmoderna samhället kräver. Språket och språkbruket studeras i olika sociala och kulturella kontexter. Forskningens kärnområden är det flerspråkiga och multimediala samhället, vardagens och arbetslivets diskurser, det nya textkunnandet i informationssamhället, språkinlärning och utvärdering av språkkunskaper samt språkutbildningspolitiken.

Undervisnings– och utbildningsverksamheten på Språkcampus baserar sig på forskning, och de utexaminerade språkexperterna har omfattande kunskaper i flera olika språk. Språkcampus har också hand om de språk- och kommunikationsstudier som ingår i grundexamina för alla studerande vid Jyväskylä universitet. Dessutom anordnar vi språk- och kommunikationsutbildning för doktorander och universitetets personal. I undervisningen utnyttjas olika medier och inlärningsmiljöer mångsidigt. På så sätt hittar undervisningen nya synvinklar och nya sätt att granska språket och möta förändringarna i samhället.

Utöver undervisning och forskning erbjuder Språkcampus olika former för service till externa kunder. Till vår repertoar hör exempelvis tjänster inom krävande språkvård och korrekturläsning, översättningar, olika utbildningar och konsultation samt utvärdering av språkkunskaper. Tillsammans med Utbildningsstyrelsen i Finland samordnar vi så kallade allmänna språkprov. Examensintygen används till exempel vid ansökan om medborgarskap.

Vi ordnar också lokala och nationella seminarier för allmänheten, deltar i olika evenemang både som arrangörer och som inbjudna talare. Vi initierar nya samarbetsprojekt och diskussioner. Vi redigerar publikationer samt erbjuder forskningsbaserad kunskap för samhällsdebatten, för planeringen och det politiska beslutsfattandet i fråga om språk och kommunikation.

Vi är glada över att du ville bekanta dig med vår verksamhet.

Kontakta oss gärna per mejl på adressen: kielikampus@jyu.fi